Báo cáo tài chính

Ngày ban hành Tên văn bản Tải xuống
29/08/2022 Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 Công ty mẹ đã được soát xét
29/08/2022 Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 Hợp nhất mẹ đã được soát xét
29/08/2022 Công văn giải trình thông tin Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022
01/08/2022 Công văn giải trình Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022
01/08/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022
01/08/2022 Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2022
28/04/2022 Công văn giải trình Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022
28/04/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2022
28/04/2022 Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2022
09/03/2022 Báo cáo tài chính riêng năm 2021 được kiểm toán