Báo cáo tài chính

Ngày ban hành Tên văn bản Tải xuống
28/04/2022 Công văn giải trình BCTC Quý 1 năm 2022
28/04/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2022
28/04/2022 Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2022
09/03/2022 Báo cáo tài chính riêng năm 2021 được kiểm toán
09/03/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán
09/03/2022 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán
30/01/2022 Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2021
30/01/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021
30/01/2022 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất quý 4 năm 2021
30/10/2021 Công văn giải trình BCTC Quý 3 năm 2021