Công bố thông tin

Ngày ban hành Tên văn bản Tải xuống
01/08/2022 Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2022
08/07/2022 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán
23/06/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên liên quan – CTCP Quản lý & Vận hành S-Service
14/06/2022 Phụ lục 02 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty
07/05/2022 Công bố thông tin giao dịch với bên liên quan – CTCP Tập đoàn Công nghệ Unicloud
06/05/2022 Thông báo CTCP Phát triển S.I trở thành công ty con của KSF
23/04/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên liên quan – CTCP Sunshine Homes và CTCP S-Decoro
23/04/2022 Thông báo thay đổi nhân sự
25/03/2022 Công bố thông tin thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
18/03/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn tại CTCP KSInvest, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Đảo Ngọc và Công ty TNHH Kiến trúc Đại Tân Phát