Công bố thông tin

Ngày ban hành Tên văn bản Tải xuống
23/06/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên liên quan – CTCP Quản lý & Vận hành S-Service
14/06/2022 Phụ lục 02 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty
07/05/2022 Công bố thông tin giao dịch với bên liên quan – CTCP Tập đoàn Công nghệ Unicloud
06/05/2022 Thông báo CTCP Phát triển S.I trở thành công ty con của KSF
23/04/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên liên quan – CTCP Sunshine Homes và CTCP S-Decoro
23/04/2022 Thông báo thay đổi nhân sự
25/03/2022 Công bố thông tin thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
18/03/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn tại CTCP KSInvest, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Đảo Ngọc và Công ty TNHH Kiến trúc Đại Tân Phát
01/03/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc tài chính
29/01/2022 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021