Đại hội đồng cổ đông

Ngày ban hành Tên văn bản Tải xuống
09/04/2022 Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
19/03/2022 Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2022 [Xem tại link]
19/03/2022 Thư mời họp, chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
24/02/2022 Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
24/02/2022 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022