Công bố thông tin

Ngày ban hành Tên văn bản Tải xuống
01/03/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc tài chính
29/01/2022 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
25/12/2021 Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên liên quan – CTCP Xây dựng SCG và CTCP Xây dựng S-Decoro
01/12/2021 Thông báo lưu ký tập trung cổ phiếu KSF
20/11/2021 Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Chứng khoán KS
19/11/2021 Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng 20,01% phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Diamond Westlake
29/09/2021 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu KSF
25/09/2021 Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu KSF
25/09/2021 Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu KSF
20/09/2021 Thông báo thay đổi tên văn phòng đại diện tại Tp Hồ Chí Minh