Văn bản pháp lý

Ngày ban hành Tên văn bản Tải xuống
14/06/2022 Phụ lục 02 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty
05/11/2021 Quy chế Công bố thông tin CTCP Tập đoàn KSFinance
01/09/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty
27/08/2021 Điều lệ công ty thông qua tại ngày 18.5.2021